Pomóż nam

Chcesz wesprzeć nas finansowo albo osobowo?

Możesz skorzystać z przelewu PayU i wpłacić środki bezpośrednio na subkonta naszych Podopiecznych, albo poprzez stronę zbiórek albo poprzez formularz dla Darczyńców. Możesz też utworzyć konto i regularnie wspierać naszych Podopiecznych.

Czy wiesz, że zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350) od podstawy opodatkowania można odliczyć darowiznę w kwocie nie większej niż 6% uzyskanego dochodu na cele fundacji takich jak nasza, gdyż cele naszej Fundacji zawierają się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873)?

W przypadku osób prawnych ten limit wynosi nawet 10%chcesz zostać Partnerem naszej Fundacji?

Ważne zasady:
• Darowizny pieniężne podlegające odliczeniu muszą być wpłacone na konto bankowe.

Numer konta naszej Fundacji: mBank 07 1140 1010 0000 2681 2100 1001.

• Umowa darowizny z osobami fizycznymi jest wskazana, ale nie jest obowiązkowa.
• Nasza Fundacja może wystawić zaświadczenie o kwocie przekazanych darowizn.
• Darowizna jest z natury nieodpłatna, więc w ewentualnej umowie darowizny nie można zawrzeć zapisów o jakimkolwiek ekwiwalencie, ale może ona zawierać polecenie tzn. wskazanie konkretnego celu statutowego. W przypadku naszej Fundacji można np. wskazać Podopiecznego, dla którego miałyby zostać przekazane środki na terapię.
• Z tej formy odliczenia wyłączone są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną tzw. podatkiem liniowym.

Możesz też zostać Wolontariuszem.

Masz nieograniczone możliwości pomocy!